EventDistance

2/24/2018 500 m Mixed
5000 m Mixed
1500 m Mixed
1000 m Mixed
RankPairLanePerformanceLastnameFirstnameNationality
12I6:42.84BlackHamishBC
21O6:52.68NotlandMagneNOR
31I7:11.16NeufeldJessMB